Snel naar:

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die Sociaal Domein Fryslân besteedt aan de samenstelling van haar website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

Sociaal Domein Fryslân kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Sociaal Domein Fryslân is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

 

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheert, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

 

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

Copyright

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden en/of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sociaal Domein Fryslân. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.